רכישת צמיגים

ישירות מהיבואן הרשמי והבלעדי:

04-6276333


תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "RALY". האתר מנוהל ומופעל על ידי ראלי אביזרי תנועה בע"מ מקבוצת וייס (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה"). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:"התקנון"). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.
תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל: http://www.raly.co.il/ 
בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש" או "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.
בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.
תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.
בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף.
הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.
המידע המופיע באתר
1. RALY הנו אתר מסחרי המתמחה במכירת צמיגים בכפוף לנוהל 10/04 של משרד התחבורה: יבוא ושחרור צמיגים ואבובים לרכב (להלן: "הנוהל") והפועל ברשת האינטרנט. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת הנהלת האתר בלבד ובכפוף להוראות הנוהל לרבות עדכונים שיהיו מעת לעת.
4. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר. 
5. הנהלת האתר לא תישא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-RALY על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
6. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-RALY, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת ו/או בבדיקת התכנים המתפרסמים.
7. למען הסר ספק יובהר בזאת בנוסף כי בחירת המוצרים באתר על ידי הגולשים תהיה בכפוף להתייעצות עם אנשי מקצוע ובכפוף להוראות היצרן.
8. בכל מקרה בו לגולש אין מידע אודות המוצר המתאים לו, הנהלת האתר ממליצה לפנות אל מומחה בתחום לרבות בנקודות האיסוף כפי שמופיעות באתר.
מידע הנמסר ע"י הגולשים ב-RALY
9. המידע הנמסר ע"י הגולשים ל-RALY יהיה על פי רוב מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט. אף על פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש ב-RALY או בעקבות פרסום פרטים אישיים.
10. הנהלת האתר מתחייבת כלפי המשתתפים לסודיות בקשר לשמותיהם ופרטיהם לרבות פרטי אמצעי תשלום ודוא"ל. 
11. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.
12. בהרשמתך לאתר RALY ו/או במסירת פרטיך להנהלת האתר הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להיכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה.
13. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות RALY או במקרה של שימוש בשירותי RALY לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש. 
14. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.
15. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע"י משתמשי האתר אשר אינם נכללים בגדר פרטים אישיים יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג', פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.
אופן השימוש בשירותי האתר
16. RALY הנו אתר מסחרי ברשת האינטרנט. 
17. RALY מרכז עבור גולשי האתר תכנים, מידע ותמונות המועברים בין השאר באמצעות שידור וידאו בהתאם לשיקולי הנהלת האתר בתחומים ובנושאים לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
18. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, RALY מפעילה חנות מקוונת לממכר צמיגים.
19. כלל המדיה הנמצאת באתר RALY פותחה ע"י הנהלת האתר והיא בעלת זכות הקניין בתכנים אלו אלא אם נאמר במפורש אחרת.
20. המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש מוגבל ומוקצב בתכני האתר.
21. בנוסף מובהר בזאת כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה. 
22. רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
23. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות פרטיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר.
24. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי פרסום, שיווק ו/או עשיית רווח.
25. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש בעניין שימוש באתר, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים. 
תשלום ומסירת פרטי חיוב
26. רכישת טובין באמצעות האתר דורשת תשלום בהתאם לפירוט המופיע לצד הפריטים המוצעים.
27. במעמד רכישת הפריטים יידרש המשתמש למסור את פרטי אמצעי החיוב. מסירת הפרטים כאמור תהווה הסכמה של המשתמש לחיוב אמצעי התשלום שפרטיו נמסרו במעמד ההרשמה בסכום השווה לפריט אותו רכש המשתמש.
28. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש בדבר רצונו כי הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי החיוב שנמסרו על ידו לצורך רכישת הפריטים.
29. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הגולשים. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגיה המתקדמת בתחום של אבטחת מידע. 
30. המידע בדבר פרטי החיוב של המשתמש מוצפן ומאובטח. כל הרכישות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר מבוצעות בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי ו/או חברות תקשורת אחרות.
31. להנהלת האתר יהיה שיקול הדעת הבלעדי להימנע מכל עסקה במקרה של חשד בעניין זהות הרוכש ו/או אמצעי התשלום והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר כל פרט מזהה לרשויות האכיפה במקרה של חשד כאמור.
ביטול עסקה
32. בהרשמתך לאתר זה הנך מצהיר כי לא תהיה רשאי להורות על ביטול חיוב אלא בהתאם לקבוע מפורשות בהוראות הדין אליו כפופה הנהלת האתר.
אספקת המוצרים
33. הנהלת האתר תהיה רשאית מעת לעת לעדכן את הממכר בחנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
34. הזמנתך מוצר מן החנות המקוונת תהיה כרוכה בתשלום בהתאם למחיר הפריט המוזמן. לאחר קבלת התשלום תישלח הנהלת האתר בתוך פרק זמן הקבוע באתר את המוצר המוזמן באמצעות שירותי משלוח מקומיים ו/או בין לאומיים בהתאם לכתובת שנמסרה על ידך במעמד ההזמנה לאחד ממוקדי הקבלה הקרובים לאזור מגוריך כמפורט באתר.
35. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור באספקת המוצרים בגין עיכוב בשירותי ההובלה.
36. מדיניות הנהלת האתר מאפשרת החזרת מוצרים לנקודת האספקה לאחר קבלתם בפרק זמן של 30 ימים וזאת בתנאי שהצמיג לא הותקן ברכב ולא נעשה בו כל שימוש אחר. הנהלת האתר תקבל מוצר חוזר כאמור בכפוף לקבלתו באריזתו המקורית (במידה ויש) ובצירוף כל מסמכיו הנלווים לרבות תיעוד.
איסור על פעולות באתר
הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:
37. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר. 
38. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
39. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
40. לא לעשות שימוש בתוכנה או בפעולה היכולה לגרום לפגיעה בפרטיות ו/או הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
41. להימנע מהצפת פורומים ו/או בלוגים בהודעות סרק. 
42. לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
43. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר. 
44. לא להטריד גולשים בפורום, בצ'אט או בבלוג, לא לפגוע בגולשים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
45. לא להעלות לאתר לרבות בפורום הפעיל בו חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.
46. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
47. להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
48. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק. 
49. לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים או מספר טלפון.
50. לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים או בלוגים באתר.
51. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר. 
52. לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
53. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
54. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש באתר.
55. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
פרסומות
56. RALY הנו אתר העשוי לכלול מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.
57. פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה לרבות את מוצרי החברה.
58. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בRALY. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
59. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בRALY ע"י צד ג' תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-RALY או ירכשו באמצעותן.
גישה לאתר RALY
60. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות כי הגישה לחלק מהשירותים והמדורים באתר תהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בהם יותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
61. במידה והנהלת האתר תנהג כאמור בסעיף הקודם, שם המשתמש, כתובת האי-מייל וסיסמת הגישה יהיו אישיים ולא ניתן / יורשה למסור אותם לאדם אחר. 
62. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים הנלווים בקבלת שם משתמש, כתובת אי-מייל וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.
63. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.
64. על הגולש באתר חלה אחריות לבדוק עובר לרישומו באתר את נתוני החומרה המצויים ברשותו ואת התאמתם לדרישות האתר.
65. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו. 
קישורים
66. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו ב-RALY יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מ-RALY קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא ב-RALY קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
67. RALY לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.
קניין רוחני
68. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-RALY לרבות הסרטונים, התמונות, השם וסימני המסחר של RALY ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.
69. ב-RALY עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.
70. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.
71. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.
72. כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-RALY יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-RALY ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.
אחריות הנהלת האתר
73. השירותים והמידע הניתנים ב-RALY ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
74. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו ב-RALY לרבות לתכנים המקצועיים באתר יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תישא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר לרבות בנתוני המוצרים.
75. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-RALY על-ידי צדדים שלישיים יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב-RALY על-ידי צדדים שלישיים.
76. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי RALY לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
חסימת גישה
77. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. 
78. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט. 
79. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.
שיפוי
80. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.
תמיכה טכנית
81. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.
82. הנהלת האתר לא תהיה מחויבת לספק כל תמיכה מקצועית ו/או ייעוץ לגבי המוצרים הנמצאים באתר ונושא זה הנו באחריות הגולש בלבד.
מחיקת מידע
83. הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
84. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.
85. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.
שינויים באתר והפסקת השירות
86. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. 
87. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה.
88. השירותים ב-RALY ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם ב-RALY הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך. עם הפסקת השירותים תהיה רשאית הנהלת האתר להסיר את החומר הכלול ב-RALY בלא לתת הודעה נוספת על כך.
89. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר RALY ושלהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.

דין ומקום שיפוט

90. על השימוש באתר RALY יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.
91. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
92. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.
93. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.